تعرفه های نمایشگاه


تعرفه های نمایشگاه:


 

تولید داخلعنوان گروهسالنمبلغ واحد هر مترمربعگروه A 31A، 31B، 35، 38، 44A، 44B1,020,000ریالگروه B40-40A، 41-41 ،B38B970,000ریال


گروه C 38A

870,000ریالگروه D18، 20، 21، 22770,000ریال


فضای باز 520,000 ریال 


کالای خارجیسالنمبلغ واحد هر مترمربع


فضای سرپوشیده 12,220,000 ریال
فضای باز 6,500,000 ریال