تعرفه های نمایشگاه

تعرفه های نمایشگاه:

 

تولید داخل

عنوان گروه

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

گروه A

 31A، 31B، 35، 38، 44A، 44B

1,020,000ریال

گروه B

40-40A، 41-41 ،B38B

970,000ریال

گروه C 38A

870,000ریال

گروه D

18، 20، 21، 22

770,000ریال

فضای باز 520,000 ریال

 

کالای خارجی

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

فضای سرپوشیده 12,220,000 ریال
فضای باز 6,500,000 ریال