درباره برگزارکنندهمجری : شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا